Beleidsplan

KvK

KvK-nummer 75640112

 

Contactgegevens

De heer G.J.M. van Nunen,

Seringelaar 1,

5467 ED Veghel

 

Bestuurssamenstelling

Maurice van Hees, voorzitter

René Hildesheim, secretaris

Goof van Nunen, penningmeester

Marie-José Keurlings-Simons, bestuurslid

Wim van de Louw, bestuurslid 

Frits Sanders, bestuurslid

Bernard Vissers, bestuurslid

 

Doelstelling 

De stichting stelt zich ten doel om blijvend aandacht te vestigen op het onbeschrijfelijke leed, dat is geleden door personen die door het Nationaalsocialisme gedurende de Tweede Wereldoorlog van hun woon-, verblijfplaats zijn verdreven, hebben moeten onderduiken, door de bezetter zijn weggevoerd, zijn vermoord of ten gevolge van geleden ontberingen zijn overleden. 

In het bijzonder geldt dit voor die personen, die overeenkomstig de “Nationaalsocialistische rassenleer” gestigmatiseerd werden als te behoren tot het “Joodse ras”.

 

De stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken door in de gemeente Meierijstad “Struikelstenen” te plaatsen. 

Dit naar het idee van de Duitse kunstenaar Günter Demnig, die met het plaatsen van Struikelstenen (Stolpersteine) continuïteit in aandacht probeert te realiseren voor de in de doelomschrijving beschreven personen bij zowel de bevolking van de gemeente Meierijstad in het algemeen en die van de schooljeugd in het bijzonder.

Gezocht wordt naar mogelijkheden van adoptie door scholen om de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten.  

 

Om dit doel te bereiken zijn financiële middelen nodig.

De stichting is op zoek naar donaties en giften.

 

Werkgroepen

De stichting kent werkgroepen, die lokaal (specifiek per dorpskern) georiënteerd informatie ten behoeve van de stichting vergaren.

Werkzaamheden zoals bijvoorbeeld het afnemen van interviews, het ordenen en in beeld brengen van verzamelde gegevens binnen de werkgroepen gebeurt door commissies. 

De stichting beslist over het plaatsen van de Struikelstenen.

 

Struikelstenen worden pas geplaatst na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van familieleden van slachtoffers en huidige bewoners van de woningen of locaties van waar slachtoffers, die door middel van Struikelstenen worden herdacht zijn weggevoerd én na eerst verkregen instemming met de gemeente Meierijstad.

  

Beleidsplan op hoofdlijnen

Het beleidsplan van de stichting is er op gericht om te proberen met de door haar ontvangen financiële middelen haar doelstelling te realiseren.

Hiertoe zullen individuele- en/of groepsinterviews worden afgenomen en gesprekken worden georganiseerd met hen die nog een levende herinnering hebben aan de periode van de Tweede Wereldoorlog.

Actief contact zal worden gezocht met zowel individuele personen als met organisaties zoals de Ouderenbond (WijNu), het Vrouwen Gilde, Heemkundekring en de diverse historisch ( lokaal) gerichte organisaties. 

Verder zullen basis- en middelbare scholen intensief bij het project worden betrokken bij gelegenheid van de jaarlijkse Dodenherdenking.

 

Beloningsbeleid

Statutair is bepaald dat de leden van het bestuur geen beloning genieten.